Polityka prywatności

Firma Tele-Contakt Marta Wielgołaska z siedzibą w Otwocku ul. Karczewska 11a/11 NIP 5321799558 W związku z powyższym, jako administrator danych osobowych, chcielibyśmy poinformować Państwa  o sposobie, zakresie i celach w jakich gromadzimy, przechowujemy, przekazujemy lub w inny sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zgodnie z wymaganiami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”). W związku z powyższym, w niniejszym oświadczeniu wskazujemy odpowiednie standardy dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności. Kontakt z nami jest możliwy w każdym czasie za pośrednictwem poczty lub przez e-mail na adres biuro@telecontakt.pl

Niniejsze oświadczenie zawiera informacje na temat aspektów naszej oferty istotnych z punktu widzenia ochrony danych osobowych i prywatności, w szczególności w zakresie:

 • gromadzenia i przechowywania danych osobowych,
 • przekazywania i wykorzystywania danych osobowych, oraz
 • Twoich praw związanych z powyższym działaniem.
 1. Jakie dane osobowe zbieramy i przechowujemy

Dane osobowe zakupione od Brokerów dostępnych na rynku

Dane zebrane przez nas z ogólnie dostępnych baz firm oraz stron internetowych

 • Dane osobowe, które nam przekazujesz, korzystając z naszej oferty lub dane osobowe które mogą być przez nas gromadzone w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Obejmuje to w szczególności dane osobowe, które nam przekazujesz „Dane obejmują w szczególności Twoje Nazwę firmy, adres firmy imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, które mogą zostać zidentyfikowane w przeprowadzonych przez nas kampaniach wychodzących
 • W zakresie, w jakim zawierasz umowę na naszej stronie lub składasz oświadczenie o chęci jej zawarcia, przechowujemy również informacje dotyczące złożonego przez Ciebie zamówienia oraz związane z nim szczegóły
 • Zbieramy i przetwarzamy również dane osobowe, które przekazujesz nam kontaktując się z nami.

Dodatkowe dane – w szczególności takie jak czas lokalny, strefy czasowe i dane dotyczące użytkowania naszych stron internetowych – mogą być przez nas przechowywane poza danymi wymienionymi powyżej.

Ponadto, w przypadku wizyty na naszej stronie, mogą być zbierane i wykorzystywane przez nas dane statystyczne. „Dane statystyczne” obejmują, między innymi, dane dotyczące korzystania z określonej przeglądarki internetowej i wersji tej przeglądarki.

 1. Jak i dlaczego przetwarzamy i przekazujemy Twoje dane osobowe oraz do czego są one wykorzystywane

Dane zebrane podczas rejestracji danych firm ogólnie dostępnych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się zgodnie z wyrażeniem przez Ciebie zgody na kontakt w celach reklamowych poprzez marketing telefoniczny, smsowy, e-mail i pocztę lub ujawnienie Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego

Ponadto, ujawnienie przez nas Twoich danych osobowych może nastąpić w przypadkach, w których jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia tych danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub w zakresie, w jakim takie ujawnienie będzie konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile są one oparte na uzasadnionych interesach organizatora lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe, na jak długo i komu Twoje dane mogą zostać przez nas przekazane
 2. a) Przechowujemy Twoje dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w firmie Tele-Contakt ul. Karczewska 11a/11
 3. b) O ile dane osobowe nie zostaną usunięte lub zablokowane w związku z wykonywaniem przez Ciebie praw określonych w pkt 5 poniżej, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas na stałe w celach wymienionych powyżej.

Po wycofaniu udzielonej zgody na przetwarzanie danych lub po wniesieniu sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, umieścimy Cię na naszej „liście zablokowanych”. Oznacza to, że nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingowych, ani ich ujawniać lub przekazywać jakimkolwiek osobom trzecim. Będziemy w takiej sytuacji wyłącznie przechowywać Twoje dane w celach usprawiedliwionych prawnie (np. w związku z obowiązkami związanymi z prowadzeniem dokumentacji księgowej, obroną i dochodzeniem roszczeń itp.) i usuniemy te dane po upływie kolejnych czterech lat, chyba że istnieją istotne powody przemawiające przeciwko takiemu usunięciu lub przetwarzanie tych danych będzie dopuszczalne z innych powodów, na przykład z powodu udzielenia przez Ciebie nowej zgody.

Co więcej, będziemy postępować w ten sam sposób, jeśli nie będziemy używać Twoich danych osobowych przez okres 24 miesięcy, co oznacza, że przez ten czas nie wykorzystamy ich, ani w celach marketingowych, ani nie ujawnimy innym firmom.

 1. Ochrona Twoich danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie środki – administracyjne / organizacyjne, techniczne i fizyczne – w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą, nadużyciem, nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionym ujawnieniem, nieautoryzowanymi modyfikacjami i zniszczeniem. Na przykład, dane są chronione w szczególności w zakresie fizycznej kontroli dostępu (bezpieczna lokalizacja serwerów, do których dostęp jest przyznawany tylko zgodnie z określoną procedurą bezpieczeństwa), kontrola dostępu do systemów (szyfrowanie transferów danych, indywidualne przydzielanie haseł, upoważnienia dla pracowników, aktualne oprogramowanie antywirusowe), kontrola dostępu do informacji (indywidualne uprawnienia dostępu dla pracowników poprzez konta osobiste, wymogi identyfikacji i uwierzytelniania), kontrola transmisji (ciągłe monitorowanie i powiadomienia dla autoryzowanych podmiotów, brak lokalnego przechowywania danych, rejestrowanie wszystkich eksportów i transferów danych), kontrola wprowadzania danych (przeglądy powiązane z kontem, rejestrowanie za pomocą znaczników czasu i hosta), kontrola pracy (ciągłe monitorowanie przez dyrektora(ów) zarządzającego i inspektora ochrony danych, jasne umowy zgodnie z wymaganiami § 11 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych  tworzenie kopii zapasowych w innym miejscu każdej nocy, dublując dwa dodatkowe dyski twarde, programy antywirusowe).

Pomimo tych środków ostrożności, zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu oznaczają, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa transferu danych w naszą stronę. W związku z tym, wszelkie transfery danych dokonywane przez użytkowników na naszą stronę odbywają się na ich własne ryzyko.

 1. Twoje prawa

Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo do uzyskania informacji dotyczących Twoich danych osobowych przez nas przetwarzanych, w tym do informacji dotyczących pochodzenia i odbiorców tych danych oraz celu ich przetwarzania, w dowolnym momencie.

Masz również prawo w każdym czasie żądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO). Możesz ograniczyć przetwarzanie danych, jeśli zostanie spełniona którakolwiek z przesłanek wymienionych w Artykule 18 ust. 1 RODO, np. w przypadku sporu dotyczącego prawidłowości danych osobowych.

Ponadto, masz prawo odwołać wszelkie deklaracje zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które mogły zostać udzielone, ze skutkiem na przyszłość (art. 7 RODO). Takie odwołanie nie wpływa jednak na legalność przetwarzania, które miało miejsce do czasu odwołania zgód.

Masz także prawo domagać się, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe nam przekazane w formacie umożliwiającym przekazanie ich innemu administratorowi.

Zgodnie z przesłankami określonymi w art. 21 ust. 1, 2 i 3 RODO, możliwe jest wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji osobistej.

Co więcej, masz prawo żądać usunięcia Twoich danych i dochodzić prawa do bycia zapomnianym zgodnie z art. 17 RODO. Jeżeli ustawowe przesłanki zostaną spełnione, podejmiemy działania w tym zakresie, nawet jeśli taki wniosek nie zostanie złożony i usuniemy Twoje dane osobowe.

Aby dochodzić swoich praw wymienionych w niniejszym punkcie, prosimy o kontakt z Tele-Contakt www.telecontakt.pl.

 1. Niepełnoletni

Niniejsza strona, w tym polityka ochrony danych i polityka prywatności oraz ogólne warunki handlowe, nie są przeznaczone dla niepełnoletnich (tj. osób poniżej 18 roku życia). Żadne dane osobowe osób niepełnoletnich nie są przez nas świadomie zbierane, wykorzystywane ani ujawniane.

Top